Đón Xem Chương Trình Thánh Lễ Mỗi Ngày
Hàng ngày trên băng tần 56.10 và 14.2 lúc 6 giờ sáng từ Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn. Trên băng tần 14.2 thánh lễ lúc 8:30 sáng từ Trung Tâm Công Giáo. Thánh lễ Chúa Nhật trên 56.10 và 14.2 lúc 8:30 sáng từ Trung Tâm Công Giáo.

Thời Sự Trong Ngày

Chương Trình Nổi Bật / Featured Shows